Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

آموزش تصویربرداری

برای ویرایش خوب عکس‌ها خبری باید چند مساله را در نظر بگیرید.

همه عکس‌هایی را که گرفته‌اید، یا برای خبر انتخاب کرده‌اید، بازبینی کنید. عکس‌های مشابه را مقایسه کنید، آن‌ها را در قطع‌های گوناگون برش بزنید و ببینید کدام یک برای داستان خبر مورد نظر بهتر…