Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

فیلم شهروندی

نابسامانی های شهری در هرات کم نیست، بخصوص در قسمت رعایت قواعد ترافیکی

نابسامانی های شهری در هرات کم نیست، بخصوص در قسمت رعایت قواعد ترافیکی ظاهرا نه تنها اداره ترافیک به آن توجهی آنچنانی ندارد بلکه قانون گریزی نیز رفته رفته به یک فرهنگ مبدل می شود. شما…