Take a fresh look at your lifestyle.

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی دریافت نوین زندگی جمعی انسانی می باشد که حاوی تعاملات پایدارانسانی بوده و متاثر از مفاهیم فرهنگ و شهروندی در طول تاریخ بوده است که از دیدگاه جامعه شناسی، بازشناسی اجتماعی و فرهنگی، جایگاه مفاهیم فرهنگ و شهروند و به تبع آن فرهنگ شهروندی ضروری به نظر میرسد.

690608 300x189 - بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی

از اینرو مطالعات فرهنگ شهروندی روند تازه ای گرفته و با بازیابی مفاهیم دوگانه فرهنگ و شهروند و اهمیت آنها در زندگی جمعی شهروندی، شکل و روح جدیدی در مطالعات فرهنگ شهروندی دمیده است.

تحقیق حاضر درصدد شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است. از این منظر ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع از تئوری شهروندی پارسونز، مارشال، ترنر و هابرماس برای تبیین موضوع بهره گرفته شده است و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوریها اخذ شده درصدد شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است.

 

71150 e1570355432673 300x200 - بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی

با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 458 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای  با سطح خطای 05/0 و ضریب اطمینان 95/0 ، اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که متغیرهای آگاهی از حقوق شهروندی، آگاهی از رویدادها و مناسبات داخلی و خارجی، مسئولیت پذیری و رسانه بر ارتقای فرهنگ شهروندی تاثیر دارند همچنین متغیرهای قانون مداری، منافع جمعی، عام گرایی، دسترسی به مراکز فرهنگی، درآمد و مسکن رابطه معنی داری را با متغیر وابسته نشان ندادند.

1269284 193 e1570355465273 300x177 - بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.