Take a fresh look at your lifestyle.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: فعالیت یک شهروند خبرنگار چطور می تواند باعث کاهش خشونت خانوادگی شود. چه تاثیر روی زندگی زنان دارد و یک شهروند خبرنگار با تهیه گزارش چه آموزش های را می تواند به مردان بدهد که باعث کاهش خشونت علیه زنان شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.