Take a fresh look at your lifestyle.

 حقوق شهروندی

حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع میباشد.حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوقمدنی، سیاسی و اجتماعی داردکه افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد.

images 300x149 -  حقوق شهروندی

سابقه برخورداری شهروندان از این حقوق به ظهور ملت های مدرن بازمی گردد اما تدوین آن توسط اندیشمندان سیاسی و حقوقی و ورود آن در قوانین ملت ها سابقه کمتری داشته وعمدتا به دهه های اخیر مربوط می شود و جامعه بشری به تعریف جدیدی از انسان و جامعه پرداخت.

انسان دارایتوانایی هایی از جمله ازجمله اداره امور شخصی و اجتماعی را دارد.به نظر می رسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در وهله اول مستلزم توجهجدی به حقوق شهروندی می باشد حقوق شهروندی دارای چهار حوزه اساسی ذکر شده می باشد که همه این حوزهها در تعامل باهم هستند و توجه به حقوق شهروندان از زوایای مختلف محل توجه بساری از دولت مردان محافل جهانی است.

حق تعیین سرنوشت عنصر بنیادین شهروندی است که از طریق مشارکت در امور جمعی تحقق پیدا می کند. بر این اساس لازم است مکانیزم های مشارکتی مغلوب شهروندی برای تحقق توسعه شهری ارائه گرددتا به شکل گیری فرهنگ سیاسی موافق و هم جهت با حقوق شهروندی برسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.