Take a fresh look at your lifestyle.

شکوفایی گیاهان بومی پس از آتش‌سوزی‌های استرالیا

اگرچه گیاهان بومی می‌توانند پس از آتش‌سوزی رشد کنند، شدت آتش‌سوزی‌های اخیر استرالیا به‌اندازه‌ای است که نیاز به برنامه‌های حفاظت دارد.

lcarticle wildfireevacrecovery min - شکوفایی گیاهان بومی پس از آتش‌سوزی‌های استرالیا

در جای‌جای منظره‌ای که در اثر آتش‌سوزی سیاه شده است، برگ‌های قرمز و سبزی دیده می‌شود که از ساقه‌های درختانِ ظاهرا مرده‌، سربرآورده‌اند و انواعی از گل‌های وحشی و علف‌ها از زیر چوب‌های سوخته روییده‌اند. بسیاری از گیاهان استرالیا، برای کنار آمدن با آتش تکامل پیدا کرده‌اند و می‌توانند پس از آتش‌سوزی مجددا جوانه بزنند. البته برخی گیاهان خصوصا در وضعیت کنونی که آتش‌سوزی‌ها مکرر و شدیدند، آسیب‌پذیر شده‌اند و این گیاهان برای احیا نیاز به کمک انسان دارند.

Ft mac fire regrowth min - شکوفایی گیاهان بومی پس از آتش‌سوزی‌های استرالیا

دولت استرالیا اخیرا ۵۰ میلیون دالر را به احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده در اثر آتش‌سوزی اختصاص داده است. حمایت از گیاهان بومی برای شکوفاشدن درمیان این آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه، به اختصاص بودجه و اقدامات هدفمند برای حفاظت و احیای گیاهان و جوامع اکولوژیکی ازجمله بانکداری بذر نیاز دارد.

11031991 web1 180322 OMH regrowth 1 min - شکوفایی گیاهان بومی پس از آتش‌سوزی‌های استرالیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.