Take a fresh look at your lifestyle.
مرور

ویدئو

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: فعالیت یک شهروند خبرنگار چطور می تواند باعث کاهش خشونت خانوادگی شود. چه تاثیر روی زندگی زنان دارد و یک شهروند خبرنگار با تهیه گزارش چه آموزش های را می تواند به مردان بدهد…

شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در روشن گری فکری. شهروند خبرنگاران با فعالیت های خود چطور می توانند مردم را به روشنگری و تغییر دیدگاه در مورد نسبت به زندگی کنند. که چطور می شود مدرن…